ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2961/UBND-QHXD
Về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Ninh Thuận, ngày 20 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Sở Xây dựng.

Xét nội dung đềnghị của Sở Xây dựngtại văn bản số 1157/SXD-QLXD ngày 04/6/2014 về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trìnhtrên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo mức lương tối thiểu vùng;

Căn cứ khoản 1Điều 15 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lýchi phí đầu tư xây dựng công trình,

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý tiếp tụcthực hiện Quyết định số 01/2013/QĐ- UBNDngày 18/01/2013 của Ủy bannhân dân tỉnhvề việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận,theo đề nghị của Sở Xây dựng tại văn bản số 1157/SXD-QLXD ngày 04/6/2014. GiaoSở Xây dựng trực tiếp có văn bản thông báo đến các Sở, ban ngành, chủ đầu tư vàđịa phương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, NN và PTNT, KH và ĐT, CT, GTVT;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- VPUB: TH, QHXD;
- Lưu: VT. Đ.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Nghị