VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------------

Số: 2961/VPCP-KTN

V/v: hỗ trợ dự án sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2010

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tại công văn số 484/UBND-CN ngày 25 tháng 3 năm 2010 về việc Dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp Mỏ - Luyện kim Cao Bằng và các loại sản phẩm của Dự án được hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Dự án nêu trên của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Việt Nam không thuộc đối tượng thực hiện theo Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm khí trọng điểm và Danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm, Danh mục dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ Công Thương;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý