BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2962/BLĐTBXH-TL
V/v Thông báo tiền lương bình quân đối với NHCSXH

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Tài chính
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngày 08 tháng 8 năm 2003 Ngân hàng chính sách xã hội có công văn số 1018/NHCSXH đề nghị Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Ngân hàng Nhà nước thông báo mức tiền lương bình quân thực hiện năm 2002 của cán bộ, viên chức Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam để làm căn cứ lập quỹ lương và chi trả cho cán bộ, viên chức của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Căn cứ báo cáo tình hình thực hiện đơn giá tiền lương năm 2002 tại công văn số 1918/NHNo - LĐTL ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội dự kiến thông báo tiền lương bình quân thực hiện năm 2002 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là: 1.744.267 đồng/người/tháng áp dụng đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại khoản 2, mục III, Thông tư số 09/2003/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 4 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đề nghị Quý Bộ tham gia ý kiến để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn chỉnh văn bản trả lời Ngân hàng Chính sách xã hội.

K/T. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng