VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2962/VPCP-QHQT
V/v: Cắt giảm phần vốn không sử dụng của Dự án phát triển cấp nước đô thị Việt Nam (vốn vay WB).

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (Công văn số 139/BXD-KHTC ngày24 tháng 01 năm 2013) và ý kiến đóng góp của các cơ quan: Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam (Công văn số 1873/NHNN-HTQT ngày 21 tháng 3 năm 2013), Bộ Kế hoạch vàĐầu tư (Công văn số 1981/BKHĐT-KTĐN ngày 29 tháng 3 năm 2013) về việc cắt giảmphần vốn không sử dụng của Dự án “Phát triển cấp nước đô thị Việt Nam” vay vốnNgân hàng Thế giới (WB), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý hủy phần vốn dư không sử dụng hết trị giá 12,57triệu SDR (tương đương 16,64 triệu USD) của Dự án “Phát triển cấp nước đô thịViệt Nam” như kiến nghị của Bộ Xây dựng nêu tại văn bản trên.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo cho WB việc hủy vốnkhông sử dụng hết này trước khi đóng Hiệp định Dự án.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phối hợp với Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam trao đổi với WB về việc sử dụng khoản vốn dư này cho một dự án khác doBộ Xây dựng là cơ quan chủ quản sử dụng.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP (để b/c);
- Các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP; các Vụ: TH, KTN, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). AT.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam