BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2963/TCT-CS
V/v: thuế suất thuế GTGT sản phẩm nhựa thông sơ chế.

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nghệ An.

Trả lời công văn số 1049/CT-THNVDT ngày 01/07/2014 và công văn số 333/CT-THNVDT ngày 24/03/2014 của Cục Thuế tỉnh Nghệ An liên quan đến vướng mắcvề thuế suất thuế GTGT đối với sản phẩm nhựa thông sơ chế, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

- Tại khoản 1 điều 5 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH 12 ngày 3/6/2008 quyđịnh về đối tượng không chịu thuế:

“1. Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chếbiến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cánhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu”.

- Tại khoản 1.e điều 8 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH 12 ngày 3/6/2008của Bộ Tài chính quy định áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%:

“e) Mủ cao su sơ chế; nhựa thông sơ chế; lưới, dây giềng và sợi để đanlưới đánh cá;”

- Tại khoản 3.đ điều 2 Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 củaChính phủ quy định về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

“đ. Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủysản chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường được báncho doanh nghiệp, hợp tác xã, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 điều 5 Luậtthuế GTGT”.

- Tại khoản 1 điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BộTài chính hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT quy định:

“1. Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chếbiến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cánhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.

Các sản phẩm mới qua sơ chế thông thường là sản phẩm mới được làm sạch,phơi, sấy khô, bóc vỏ, xay, xay bỏ vỏ, xát bỏ vỏ, tách hạt, tách cọng, cắt, ướp muối, bảo quản lạnh (ướp lạnh, đông lạnh),bảo quản bằng khí sunfuro, bảo quản theo phương thức cho hóa chất để tránh thốirữa, ngâm trong dung dịch lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác vàcác hình thức bảo quản thông thường khác”.

- Tại khoản 6 điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên hướng dẫn vềthuế suất thuế GTGT là 5%:

“6. Mủ cao su sơ chế như mủ cờ rếp, mủ tờ, mủ bún, mủ cốm; nhựathông sơ chế; lưới, dây giềng và sợi để đan lưới đánh cá bao gồm các loạilưới đánh cá, các loại sợi, dây giềng loạichuyên dùng để đan lưới đánh cá không phân biệt nguyên liệu sản xuất”.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên,

1. Nhựa thông chưa sơ chế do tổ chức, cá nhân tự trồng trọt, bán rathuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuếGTGT theo phương pháp khấu trừ bán nhựa thông chưa qua sơ chế cho doanh nghiệp,hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.Trên hóa đơn GTGT, ghi dòng giá bán làgiá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.

2. Nhựa thông sơ chế áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% thống nhất ở khâunhập khẩu, tự sản xuất và kinh doanh thương mại.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST - BTC;
- Cục Thuế các tỉnh thành phố;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn