ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2964/UBND-XD
V/v quản lý định mức, đơn giá công tác đất; cấp phối bê tông trong các công trình xây dựng do các cơ quan, địa phương trong tỉnh quyết định đầu tư

Bắc Giang, ngày 14 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các chủ đầu tư xây dựng công trình;
- Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Thời gian qua, việc quản lý định mức, đơn giá côngtác khai thác, đào, đắp, vận chuyển đất, công tác bê tông trong đầu tư xây dựng,nhất là các công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu dân cư, san nền,công trình giao thông... trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế, thiếu đồng bộ,gây lãng phí vốn đầu tư, tài nguyên và ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường. Nhiềucông trình, chủ đầu tư lập, phê duyệt dự toán, thanh quyết toán vốn đầu tư còntùy tiện như: Xác định đơn giá đất (mua, vận chuyển, đào, đắp) cao hơn nhiều sovới mặt bằng giá thị trường; vị trí khai thác đất đắp, vị trí đổ đất thải (đấthữu cơ, bùn, rác...) không cụ thể và không phù hợp với thực tế tại địa điểm xâydựng công trình; tỷ lệ đào đắp bằng máy và bằng thủ công, thiết kế kết cấu mặtđường bê tông xi măng trong xây dựng đường giao thông chưa đúng với tiêu chuẩnkỹ thuật và điều kiện thực tế...

Đ khắcphục những tồn tại và hạn chế nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các t chức, cá nhân liên quan đến hoạt độngđầu tư xây dựng công trình có sử dụng vốn Nhà nước hoặc sử dụng quỹ đất để tạovốn do Chủ tịch UBND tỉnh hoặc các cơ quan, địaphương trong tỉnh quyết định đầu tư thực hiện nội dung sau:

1. Về sử dụngđịnh mức, đơn giá áp dụng trong thiết kế, thi công công tác đất:

Việc sử dụng, áp dụng định mức, đơn giá để lập dựtoán chi phí đầu tư xây dựng công trình phải dựa trên hệ thống định mức kinh tế-kỹthuật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng và các bộ đơn giá xây dựng, văn bản hướng dẫn hiệnhành được cấp có thẩm quyền công bố, ban hành. Riêng đối với công tác đất phảituân thủ các quy định sau:

- Công tác thi công đào, đắp đất nền móng công trình trong các công trìnhgiao thông, thủy lợi, san nền, dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật bắt buộc phải thực hiện áp dụng địnhmức, đơn giá và biện pháp thi công bằng máy (không sử dụng đào đắp bằng thủ công) đối với cáccông việc sau: Công tác đào bùn, đào đất để đắp hoặc đổ đi; đào nền đường;khuôn đường làm mi (trừ các công trình duytu, sửa chữa đường bộ); công tác đào móng công trình, đào kênhmương, rãnh thoát nước có chiều rộng,chiều sâu ³ 1,0m; công tác đắp đất, đắp cát nềnđường; đắp đất bờ kênh mương, đê đập có chiều rộng mặt bờ mương, mặt đập ³ 2,5m; công tác đắp đất, đắp cát nềnmóng công trình có chiều rộng đáy móng ³ 6,0m.

Ngoài các công việc trên, chủ đầu tư yêu cầu đơn vị tư vấn căn cứ điều kiện thực tếvà hồ sơ khảo sát, thiết kế để phân định rõ khối lượng, tỷ lệ đào đắp bằng máyhoặc thủ công bảo đảm phù hợp với tiêu chun kỹ thuật và biện pháp thi công của công trình.

- Khi lập dự toán chi phí đầu tư xây dựng công trình, chủ đầu tư được phéptính chi phí mua đất tại nơi khai thác, mức giá mua đất là giá được Liên Sở:Xây dựng- Tài chính công bố. Trường hợp mua đất ở các khu vực khác với các khuvực đã được công bố, mức giá đất chênh lệch từ 10% trở lên so với giá công bố tại thời điểm, trước khiphê duyệt giá vật liệu làm cơ sở để lập dự toán công trình chủ đầu tư phải gửivăn bản đến Liên Sở: Xây dựng - Tài chính đxin ý kiến về giá theo quy định tại Hướng dẫn số 01/HDLS : XD-TC ngày02/01/2014 của Liên Sở: Xây dựng - Tài chính.

2. Về xác định vị trí mua, khai thác đất đắp nền, đổ đất thải:

Chủ đầu tư có nhu cầu sử dụng đất đắp nền phải tổ chứckhảo sát chất lượng, xác định vị trí khai thác, cự ly, cấp loại đường vận chuyểnđất làm cơ sở lập dự toán công trình. Việc xác định vị trí mua, khai thác đất,đổ đất thải phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Vị trí mua đất, khai thác đất đắp nền công trình phải có trong Quy hoạchvùng nguyên liệu đất làm vật liệu san lấp mặt bằng đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt hoặc được cấp cóthẩm quyền chấp thuận theo Quy địnhquản lý, khai thác, vận chuyển đất đắp nền công trình xây dựng trên địa bàn tỉnhBắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 265/2014/QĐ- UBND ngày 19/5/2014 của UBND tỉnh.

- Giảm tối đa chi phí vận chuyển, hạn chế ảnh hưởng đến môi trường và cáccông trình hạ tầng kỹ thuật của địa phương nơi khai thác, xây dựng công trình;tiết kiệm, tránh lãng phí vốn đầu tư.

- Đảm bảo cung ứng đủ khối lượng đất san lấp mặt bằng đạt chất lượng theoyêu cầu thiết kế xây dựng công trình.

- Tận dụng được nguồn nguyên liệu san lấp mặt bằng từ hoạt động san gạt mặtbằng, hạ cốt nền để thực hiện các mục đích sử dụng đất khác của địa phương.

- Việc xác định loại đất thải phải vận chuyển đi đổ (đổ ra bãi thải) phảiđược thể hiện trong hồ sơ khảo sát xây dựng công trình. Đất thải phải vận chuyểnđi đổ chỉ bao gồm các loại như: Bùn (do nạo vét đáy móng, ao, hồ, kênh mương)và một số loại đất thuộc loại đất cấp I, nhóm 1, 2, 3, đất cấp II nhóm 4 theo Bảng phân cấp đấtdùng cho công tác đào, vận chuyển, đắp đất bng thủ công; đất cấp I theo Bảng phân cấp đất dùng cho công tác đào, vậnchuyển, đắp đất bằng máy quy địnhtạiVăn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mứcdự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng.

Các loại đất màu, đất phù sa nằm trong giới hạn phạmvi hố móng công trình và bãi lấy đất sau khi đào bóc phải được trữ lại để sử dụngtái tạo, phục hồi đất do bị phá hoại trong quá trình thi công hoặc phủ đất màucho vườn hoa, cây xanh, trồng cỏ hoặc phục vụ cho nhu cầu cải tạo đất của địaphương nơi xây dựng công trình.

Những loại đất còn lại ngoài các nhóm, loại đất nêutrên phải được tận dụng lại để san đắp nền công trình tại các vị trí phù hợp vớiyêu cầu của thiết kế. Trường hợp đã sử dụng hết vào các mục đích theo yêu cầu củathiết kế hoặc phục vụ cho nhu cầu cải tạo đất của địa phương nhưng còn dư thừamới được phép tính chi phí vận chuyển đi đổ ra bãi thải đúng nơi quy định của địa phương nơi xây dựngcông trình.

- Đối với công trình có khối lượng đất thải phải vận chuyển đi đổ có khốilượng ³ 500 m3, chủ đầu tư phải thực hiện thỏa thuậnvới UBND cấp xã và được UBND cấp xã nơi xây dựng công trìnhchp thuận bằng văn bản kèmtheo bản vẽ xác định vị trí, diện tích, trữ lượng bãi đổ làm cơ sở xác định cựly, cấp loại đường vận chuyển đất để lập dự toán chi phí đầu tư xây dựng côngtrình. Vị trí bãi thải phải đảm bảo có trữ lượng bãi đổ phải đáp ứng được khốilượng đất thải; vị trí bãi đổ phải ở các nơi trũng hoặc các vị trí hố sâu tựnhiên (khe cạn, hõm núi, đầm lầy, những nơi bỏ hoang...); không gây cản tr thoát nước và gây trở ngại thoát lũcho khu vực; không ảnh hưởng đến đất nông lâm nghiệp, nguồn nước tự nhiên củakhu vực chứa đất thải.

3. Về thiết kế, xây dựng đường giao thông kết cấu mặt đường bê tông xi măng:

Việc thiết kế và thi công các công trình xây dựng đườnggiao thông kết cấu mặt đường bê tông xi măng trên địa bàn tỉnh phải tuân thủcác quy định tại Thông tư số 12/2013/TT-BGTVT ngày 30/5/2013 của Bộ Giao thôngvận tải quy định về sử dụng kết cấu mặt đường bê tông xi măng trong đầu tư xâydựng công trình giao thông.

Ngoài các quy định trên, khi thiết kế và triển khaithi công công trình đường giao thông, tùy theo tình hình thực tế tại địaphương, chủ đầu tư quyết định sử dụng vật liệu cho phù hợp, đảm bảo các tiêuchí sau:

- Sử dụng các loại vật liệu sẵn có tại địa phương (cát,sỏi, ximăng,gạchxây các loại...), giá thành đến châncông trình xây dựng nhỏ hơn hoặc bằng giá các loại vậtliệu nhập khẩu từ địa phương khác có cùng tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầuthiết kế và đủ điều kiện đưa vào sử dụng cho công trình.

- Xi măng sử dụng trong kết cấu mặt đường bê tông xi măng phải thống nhấtsử dụng xi măng Pooc lăng hỗn hợp PCB 40 (xi măngPooc lăng hỗn hợp PCB 40 theo TCVN 6260:2009); đối với đường giao thông nôngthôn loại B có thể sử dụng xi măng Pooc lăng hỗn hợp PCB 30. Ưu tiên sử dụngcác loại xi măng của các doanh nghiệp sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh sản xuấtnhằm giảm giá thành, đảm bảo chất lượng công trình.

- Đối vi các công trình xây dựng đường giao thôngdựkiếnsửdụngtông thương phm nhưng năm xa vị trí các trạm trộnbê tông c định 10 km,khi lập dự toán chi phí đu tư xây dựng công trình, chủ đu tư và đơn vị tư vấnphải thực hiện tính toán, lựa chọnphương án tổ chức thi công và sử dụng địnhmức, đơn giá phù hợp với điều kiện thi công đm bảo hiệu quả sử dụng vốn đầutư xây dựng công trình.

4. Tổ chức thực hiện:

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịchUBND các huyện, thành phố; Các cơquan Nhà nước, đơn vị được giao thực hiệnchức năng thẩm tra, thẩm định, thanh tra, kiểm tra, kiểmtoán và thanh quyết toánvốn đầu tư xây dựng; các chủ đầu tư, tổ chức và cá nhân liên quan cótrách nhiệmthực hiện nội dung Công văn này, Giao Sở Xây dựng chủ trì, phốihợp với các cơquan liên quan kiểm tra,theo dõi, hướng dẫn và xử lý các tổ chức, cá nhân viphạm theo thẩm quyền hoặc báo cáo Chủtịch UBND tỉnh xử lý theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị kịpthời phản ánh vềSở Xây dựng đểtổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
+ LĐVP, TH, các phòng CV;
+ Lưu: VT, XD. Linh

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn