BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2965 TCT/CS
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Tây Ninh

Trả lời công văn số 263/CT-NQD ngày 10 tháng 4 năm 2003 của Cục thuế tỉnh Tây Ninh hỏi về việc hoàn thuế GTGT, Tổng cục thuế có ý kiến sau:

Tại điểm 1, mục III Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính có quy định: “Hàng hoá xuất khẩu được áp dụng thuế suất 0% phải có các hồ sơ, chứng từ chứng minh là hàng thực tế đã xuất khẩu cụ thể sau đây:

- Hợp đồng bán hàng hoá hoặc hợp đồng gia công, sản xuất hàng xuất khẩu ký với nước ngoài, hợp đồng uỷ thác xuất khẩu đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu.

- Hoá đơn GTGT bán hàng hoặc xuất trả hàng gia công cho nước ngoài, doanh nghiệp chế xuất và cho các đối tượng khác, được xác định như xuất khẩu theo quy định của Chính phủ.

- Hàng hoá xuất khẩu cho thương nhân nước ngoài, doanh nghiệp chế xuất phải thanh toán qua Ngân hàng. Chứng từ thanh toán với thương nhân nước ngoài theo quy định của Nhh Nhà nước Việt Nam.

- Tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu có xác nhận hàng đã xuất khẩu của cơ quan hải quan. Trường hợp uỷ thác xuất khẩu thì phải có tờ khai hải quan về hàng hoá xuất khẩu của bênh nhận uỷ thác, nếu là bản sao phải có đơn vị nhận uỷ thác xuất khẩu ký, đóng dấu”.

Căn cứ vào quy định nêu trên, nếu hồ sơ đề nghị hoàn thuế đối với việc xuất khẩu hàng hoá sang Campuchia của doanh nghiệp có đầy đủ: Hợp đồng kinh tế; Tờ khai hải quan; Hoá đơn GTGT bán hàng xuất khẩu và từ ngày 1 tháng 10 năm 2002 phải có chứng từ thanh toán qua Ngân hàng theo đúng quy định tại Thông tư số 82/TT-BTC nêu trên thì sẽ đủ điều kiện để được hoàn thuế.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc