TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2966/CT –TTHT
V/v trích khấu hao TSCĐ

TP. Hồ Chí Minh , ngày 29 tháng 5 năm 2013

Kính gửi:

Trường Đại học Hoa Sen
Đ/chỉ: 93 Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, TP.HCM
MST: 0301310125

Trả lời văn bản số 1058/ĐHHS-KTTC ngày 10/05/2013 của QuýTrường về trích khấu hao tài sản cố định (TCSĐ), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 14 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ quyđịnh hiệu lực thi hành:

1. Thông tư này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày 10/06/2013 và áp dụng từ năm tài chính năm 2013.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độquản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Kể từ năm tính thuế 2013,tiết k điểm 2.2 khoản 2 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 củaBộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhậpdoanh nghiệp được thực hiện theo quy định sửa đổi, bổ sung sau:

“k) Quyền sử dụng đất lâu dài khôngđược trích khấu hao và phân bổ vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịuthuế; quyền sử dụng đất có thời hạn nếu có đầy đủ hoá đơn chứng từ và thực hiệnđúng các thủ tục theo quy định của pháp luật, có tham gia vào hoạt động sảnxuất kinh doanh thì được phân bổ dần vào chi phí được trừ theo thời hạn đượcphép sử dụng đất ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trừ trường hợp quyền sửdụng đất giao có thu tiền có thời hạn được trích khấu hao để tính vào chi phíhợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp”.

...”.

Theo quy định trên, Thông tư số 45/2013/TT-BTC (thaythế Thông tư số 203/2009/TT-BTC) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/06/2013 vàáp dụng từ năm tài chính năm 2013, nếu từ ngày 01/01/2013 đến 09/06/2013 QuýTrường đã trích khấu hao tài sản cố định theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC thì QuýTrường phải thực hiện điều chỉnh lại theo quy định tại Thông tư số45/2013/TT-BTC .

Cục Thuế TP thông báo Quý Trường biết để thực hiệntheo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại vănbản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. KT3;
- P.PC;
- Lưu (HC, TTHT).
1041-143727/13-Phong

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga