BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2966/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện thủ tục HQ đối với hàng hóa tại Chi cục HQ CPN

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2017

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 1155/HQHCM-GSQL ngày 20/4/2017 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về công tác giám sát đối với hàng hóa chuyển phát nhanh xuất khẩu, về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về công tác giám sát đối với hàng hóa giữa kho của các doanh nghiệp chuyển phát nhanh nằm trong địa điểm TECS và khu vực sân bay theo hướng dẫn tại điểm 2 công văn số 2475/TCHQ-GSQL ngày 13/4/2017 được áp dụng cho việc giám sát hàng hóa vận chuyển từ khu vực sân bay về kho hàng của các doanh nghiệp chuyển phát nhanh nằm trong địa điểm TECS và ngược lại.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Hiệp hội CAPEC (đ/c: 06 Thăng Long, P.4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) (để thực hiện);
- Công ty TNHH Dịch vụ giao nhận hàng hóa Tân Sơn Nhất (TECS) (đ/c: 06 Thăng Long, P.4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) (để biết);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh