B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2966/TCT-KK
V/v khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

Trả lời Công văn số 3971/CT-KTr 1 ngày 01/6/2015 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về việcchính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chínhphủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyếtđịnh hành chính thuế;

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chínhphủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật Sửa đổi, bổsung một số điều của Luật Quản lý thuế;

Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điềuLuật Thuế GTGT:

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tàichính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và Luật quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửađổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điềucủa các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cungứng dịch vụ.

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BộTài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổsung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày22/7/2013 của Chính phủ.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp Côngty TNHH Hanesbrands Việt Nam Huế là doanh nghiệp thành lập mới theo Giấy chứngnhận đầu tư số 313043000079 ngày 01/01/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trongthời gian từ tháng 01/2015 đến tháng 04/2015 Công ty sử dụng tài khoản ngân hàng (đã đăng ký với Cơ quan thuế) mang tên Côngty TNHH Hanesbrands Việt Nam - Chi nhánh Huế(tiền thân của Công ty TNHH HanesbrandsViệt Nam Huế) để thanh toán cho các hóa đơn GTGT mua hàng hóa dịch vụ thì Công ty bị xử phạt vi phạm hành chính vềđăng ký thuế liên quan đến thông tin tài khoản ngânhàng. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huếkiểm tra nếu Công ty đáp ứng đủ các điều kiện theo hướng dẫn tại Điều 14, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tàichính; Khoản 9, Khoản 10 Điều 1 Thông tư số26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chínhthì Công ty được xem xét khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế đượcbiết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Vụ CS, PC - TCT;
- Lưu: VT, KK(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí