BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2966 TCT/NV7
V/v Ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Cần Thơ

Trả lời công văn số 101/CV-CT ngày 29 tháng 7 năm 2003 của Cục thuế về việc xin ý kiến về thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với dự án đầu tư. Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Điểm I Mục III Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 quy định:

“Ưu đãi về tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP được thực hiện như sau:

1. Đối tượng áp dụng là cơ sở sản xuất kinh doanh đáp ứng các điều kiện về lao động, ngành nghề thuộc các lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP và được nhà nước giao đất để thực hiện dự án đầu tư hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh đáp ứng các điều kiện được hưởng ưu đãi đầu tư, nhưng thực hiện dự án đầu tư trên phần diện tích đất trong các trường hợp sau đây thì không đủ điều kiện được miễn giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP .

- Thực hiện dự án đầu tư trên diện tích đất không phải theo hình thức được Nhà nước giao đất để thực hiện dự án đầu tư (ví dụ: cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện dự án đầu tư trên phần diện tích đất do nhận quyền sử dụng đất từ người khác sau đó hợp thức hoá...).

- Thực hiện dự án đầu tư trên phân diện tích đất được Nhà nước giao đất cho cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhưng không phải với mục đích để thực hiện dự án đầu tư (ví dụ: cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện dự án đầu tư mở rộng quy mô trên phần diện tích đất đã được Nhà nước giao cho cơ sở sản xuất, kinh doanh trước thời điểm thực hiện dự án đầu tư...)

Theo quy định trên, việc miễn giảm tiền sử dụng đất đối với dự án đầu tư chỉ áp dụng đối với cơ sở sản xuất kinh doanh đáp ứng các điều kiện về lao động, ngành, nghề thuộc các lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP và được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện theo quy định.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương