BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2967/BGDĐT-GDTX
V/v: Hướng dẫn báo cáo tổng kết GDTX năm học 2012 -2013.

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2013

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Thực hiện kế hoạch năm học 2012-2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo(GD&ĐT) hướng dẫn các sở GD&ĐT tổng kết năm học 2012-2013 đối với giáodục thường xuyên (GDTX), cụ thể như sau :

1. Căn cứ Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27/7/2012 của Bộtrưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổthông, GDTX và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012-2013; văn bản số 5297/BGDĐT-GDTXngày 16/8/2012 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013đối với GDTX và các văn bản chỉ đạo của địa phương để đánh giá tổng kết năm học2012-2013.

2. Xây dựng báo cáo tổng kết năm học 2012-2013, nội dung báocáo gồm hai phần:

2.1 Báo cáo tổng kết năm học 2012-2013 và phương hướng nhiệmvụ năm học 2013-2014

Yêu cầu báo cáo đầy đủ kết quả thực hiện các nội dung tronghướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học và báo cáo làm rõ thêm một số nội dung:

- Việc thành lập ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập ở cáccấp; việc ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”;

- Việc sắp xếp lại các trung tâm cấp huyện thực hiện nhiệmvụ: GDTX – hướng nghiệp – dạy nghề; các trung tâm HTCĐ kết hợp với trung tâmvăn hóa – thể thao xã.

- Việc tổ chức dạy văn hóa kết hợp với dạy nghề.

- Việc triển khai thực hiện Thông tư 96/2008/TT-BTC của BộTài chính hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các Trungtâm học tập cộng đồng; việc cử giáo viên biệt phái công tác tại trung tâm HTCĐtheo Thông tư 40 / 2010/TT-BGDĐT và công tác tổ chức bồi dưỡng nâng cao nghiệpvụ cho đội ngũ CBQL các TT HTCĐ.

- Việc giao cho các trung tâm GDTX làm đầu mối tổ chức bồidưỡng giáo viên mầm non, phổ thông theo chương trình bồi dưỡng thường xuyên.

2.2 Báo cáo thống kê số liệu (theo các biểu thống kê gửikèm).

Yêu cầu: các biểu thống kê phải điền đầy đủ thông tin, chínhxác số liệu và theo đúng mẫu/biểu, đặc biệt là số liệu về người mù chữ.

3. Báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua, nêu rõnhững thành tích nổi bật trong năm học và tiến bộ so với năm học 2011-2012.

4. Thời hạn gửi báo cáo về Bộ chậm nhất là ngày 10/6/2013.

Báo cáo tổng kết và biểu thống kê số liệu được gửi qua đườngthư điện tử vtthuong@moet.edu.vn hoặc ptvanh@moet.edu.vn và báo cáo bằng văn bảnxin gửi về địa chỉ: Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ GDTX), số 49 Đại Cồ Việt, QuậnHai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Đề nghị các sở GD&ĐT báo cáo đầy đủ nội dung và nộp đúngthời hạn quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ GDTX.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
Nguyễn Công Hinh

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 2967/BGDĐT-GDTX hướng dẫn báo cáo tổng kết giáo dục thường xuyênCông văn 2967/BGDĐT-GDTX hướng dẫn báo cáo tổng kết giáo dục thường xuyên