BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----------------
V/v: Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 51/2010/QH12 của Quốc hội
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2011

Kính gửi: Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
Triển khai Nghị quyết số 51/2010/QH12 ngày 19 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng, nhiệm vụ được giao, báo cáo Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội như sau:
1. Trong thời gian qua, một số địa phương đã cho phép một số nhà đầu tư nước ngoài được đầu tư trồng rừng trên đất chưa có rừng được quy hoạch để phát triển rừng sản xuất. Sau khi có Nghị quyết 51/2010/QH12 của Quốc hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về các nội dung liên quan trong lĩnh vực hợp tác, đầu tư liên doanh trồng rừng có vốn đầu tư nước ngoài thuộc nhóm lĩnh vực có điều kiện. Các địa phương đã tập trung chỉ đạo, thực hiện thu hút vốn đầu tư phát triển rừng trên diện tích đất chưa có rừng được quy hoạch phát triển rừng sản xuất.
2. Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao như sau:
a) Nghiên cứu Nghị quyết, triển khai trong nội bộ và hướng dẫn tới các địa phương.
b) Với chức năng quản lý ngành, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã chủ động quản lý các dự án đầu tư thông qua kiểm soát giống và nguồn giống cây trồng.
c) Đang chủ trì, phối hợp với các địa phương tổ chức nghiên cứu, hướng dẫn cho người dân trong việc đàm phán ký kết các hợp đồng, hợp tác, ăn chia sản phẩm trong việc trồng rừng với các nhà đầu tư/doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để đảm bảo cho người dân không bị các bất lợi do thiếu thông tin và ở thế yếu trong đàm phán.
d) Triển khai xây dựng Đề án tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp giai đoạn 2011-2020 theo Chỉ thị số 1617/CT-TTg ngày 19/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện và chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới.
đ) Cùng với việc triển khai Nghị quyết 51/2010/QH12, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ động chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai, thực hiện các công việc:

>> Xem thêm:  Thủ tục hòa giải đối với tranh chấp đất đai và cách thức giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất ?

- Xây dựng “Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020” trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó, Kế hoạch thực hiện Đề án Bảo vệ và phát triển rừng vành đai biên giới theo Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 12/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ đã được tổng hợp vào kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng chung toàn quốc theo từng năm và giai đoạn 5 năm.
- Tập trung chỉ đạo, thực hiện công tác điều tra cơ bản, thiết kế quy hoạch lâm nghiệp và quy hoạch phát triển lâm nghiệp gắn với quy hoạch các khu vực rừng phòng hộ vành đai biên giới.
- Triển khai thực hiện Quy chế số 1349/QCPH-BNN-BTLBP ngày 18/5/2011 về phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng để triển khai xây dựng quy chế phối hợp lực lượng giữa Kiểm lâm và Bộ đội Biên phòng. Phối hợp với Cục Tác chiến (Bộ Tổng tham mưu), Bộ Tham mưu (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) thành lập 2 đoàn tiến hành kiểm tra tại 7 tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đăk Nông và kiểm tra thực tế tại một số huyện, đồn Biên phòng, tuyến đường vành đai Biên giới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai các biện pháp kiểm soát công tác bảo vệ rừng vành đai biên giới.
- Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư liên tịch số 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT về hướng dẫn một số nội dung về giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao đất, thuê đất lâm nghiệp.
- Phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan triển khai và hướng dẫn các địa phương thực hiện Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng nhằm tiếp tục thực hiện công tác xã hội hóa nghề rừng, tăng cường giao đất giao rừng cho nhân dân hoặc các đơn vị của quân đội thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ quốc phòng an ninh, đảm bảo rừng có chủ.
- Tham mưu cho Chính phủ ban hành Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ.
- Xây dựng cơ chế chính sách trong quản lý bảo vệ rừng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.
- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Ban chỉ đạo Tây Nguyên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã và đang tiến hành nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách phát triển lâm nghiệp gắn với phát triển kinh tế - xã hội.
3. Qua việc rà soát, kiểm tra thực tế tình hình thực hiện của một số dự án đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có một số kiến nghị như sau:
Sau khi Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo tại công văn số 405/TTg-KTN ngày 9/3/2010, UBND các tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc, không cấp mới giấy chứng nhận đầu tư, một số địa phương còn tạm dừng không cho phép doanh nghiệp nước ngoài đầu tư trồng rừng… Điều này gây ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực trồng rừng. Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị có chủ trương rà soát lại từng dự án cụ thể. Với những dự án đầu tư trồng rừng, các dự án liên doanh liên kết kinh doanh tín chỉ các bon (không thuê đất) mà quyền sở hữu rừng thuộc phía Việt Nam, tại những khu vực không ảnh hưởng an ninh quốc phòng thì có thể xem xét cho phép nhà đầu tư nước ngoài được tiếp tục đầu tư.

>> Xem thêm:  Khởi kiện tranh chấp đất đai ra tòa án nhưng không được giải quyết thì xử lý thế nào?

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin báo cáo Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội./.

Nơi nhận:
- Như trên (b/c);
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (b/c);
- Lưu: VT, TCLN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hứa Đức Nhị

>> Xem thêm:  Tranh chấp sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất xử lý như thế nào ? Khiếu kiện ở đâu ?