BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2969/LĐTBXH-VP
V/v phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết do vi rút Ebola

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố;
- Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Thực hiện Công điện số 1392/CĐ-TTg ngày 09/8/2014của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết do vi rútEbola, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp hoạtđộng dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài khẩn trươngtriển khai thực hiện các biện pháp như sau:

1. Đối với người lao động nước ngoài vào làm việctại Việt Nam

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động phốihợp với các cơ quan chức năng tại địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tăng cường công tác kiểm tra,quản lý người lao động nước ngoài đến từ các quốc gia đang có dịch Ebola; kịpthời cách ly, điều trị khi phát hiện người lao động nước ngoài có biểu hiệnnhiễm bệnh; cung cấp thông tin và khuyến cáo phòng chống bệnh Ebola cho các đốitượng này khi đến Việt Nam.

2. Đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ởnước ngoài

- Các doanh nghiệp rà soát, báo cáo Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội (Cục Quản lý lao động ngoài nước) trước ngày20/8/2014 về số lao động do doanh nghiệp đưa sang làm việc tại các khuvực có dịch bệnh nói riêng (nếu có) và khu vực Châu Phi nói chung.

- Tuyên truyền cho người lao động đang sống, làmviệc tại các khu vực có dịch bệnh để chủ động phòng, chống.

- Không đưa lao động sang các khu vực đang có dịchbệnh cũng như các khu vực có khả năng lây nhiễm cao.

- Trường hợp nghingờ có biểu hiện nhiễm vi rút Ebola, yêu cầu người lao động thông báo ngay chongười sử dụng lao động, cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam nước sở tại và cáccơ quan y tế để được cách ly và điều trị.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo vàyêu cầu các Sở, Doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ (để chỉ đạo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Y tế (để biết);
- Cổng TTĐT của Bộ;
- Lưu VT, QLLĐNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Hòa