B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2969/TCT-CNTT
V/v Nộp thuế qua mạng

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Công nghệ Viễn thôngTin học Đại Dương

Ngày 23/06/2015, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 03/2015/VP ngày 17/06/2015 của Công ty TNHH Công nghệ Viễn thông Tin học ĐạiDương về việc góp ý kiến về việc nộp thuế qua mạng.

Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 ngày20/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quản lý thuế và Khoản 12, điều5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổsung một số điều của các Nghị định về thuế:

“ Trường hợp người nộp thuế là tổ chức kinh doanh tại địabàn có cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin phải thực hiện kê khai, nộp thuế,giao dịch với cơ quan quản lý thuế thông qua phương tiện điện tử theo quy địnhcủa pháp luật về giao dịch điện tử. ” (Khoản 4, điều 1 luật s 21/2012/QH13)

“Người nộp thuế là tổ chức kinh doanh sử dụng các dịch vụđiện tử do cơ quan thuế cung cấp (đăng ký thuế, nộp thuế, tra cứu và gửi thôngtin về thuế), trừ trường hợp đặc biệt theo quy định của Bộ Tài chính ” (Khoản12, điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ).

Hiện nay, theo thông báo của Bộ Thông tin truyền thông,thành phố Hà Nội là địa bàn đã có đủ điều kiện về cơ sở hạ tầng công nghệ thôngtin để thực hiện triển khai các dịch vụ công điện tử của các cơ quan hành chínhNhà nước, trong đó có việc khai thuế và nộp thuế điện tử mà ngành Thuế đangcung cấp.

Mặt khác, Chỉnh phủ có chủ trương đẩy mạnh thanh toán khôngdùng tiền mặt tại Việt Nam. Mục tiêu đến cuối năm 2015, tỷ lệ tiền mặt trongtổng phương tiện thanh toán ở mức thấp hơn 11 % (Quyết định số 2453/QĐ-TTg ngày 27/12/2011). Công ty nên xem xét có chuyển sang thanh toánkhông tiền mặt và thực hiện nộp thuế điện t.

Việc triển khai nộp thuế điện tử của Tổng cục Thuế là mộttrong các giải pháp đáp ứng chủ trương chung của Chính phủ. Do đó, Tổng cụcThuế đề nghị Công ty liên hệ với Cơ quan thuế quản lý trực tiếp để đăng ký nộpthuế điện tử và được hỗ trợ xử lý các khó khăn/vướng mắc khi tham gia nộp thuếđiện tử.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Vụ KK KTT, Vụ TTHT (để biết); .
-
Cục Thuế Hà Nội (để hỗ trợ NNT);
-
Lưu VT, CNTT (02 bn).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí