BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 297/BHXH-TCKT
V/v hướng dẫn tính hao mòn tài sản cố định

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Căn cứ Thông tư số 162/2014/TT-BTCngày 06/11/2014 của Bộ Tài chính - quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sảncố định (TSCĐ) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổchức có sử dụng ngân sách nhà nước, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫncác đơn vị trong hệ thống BHXH thực hiện việc quản lý và tính hao mòn TSCĐ nhưsau:

1. Đối với những tài sản cố định phátsinh từ ngày 01/01/2015 thực hiện theo quy định tại Thông tư số 162/2014/TT-BTC .

Căn cứ vào tiêu chuẩn nhận biết tài sảncố định và Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 162/2014/TT-BTC (Phụ lục1), các đơn vị thực hiện rà soát lại toàn bộ tài sảnđơn vị quản lý để phân loại, hạch toán các loại tài sản và tínhhao mòn theo đúng quy định.

2. Đối với tài sản cố định hiện có đến31/12/2014.

Căn cứ giá trị còn lại, hao mòn lũy kếvà thời gian sử dụng TSCĐ đến 31/12/2014, các đơn vị xác định thời gian sử dụngcòn lại, giá trị hao mòn theo quy định tại Thông tư số 162/2014/TT-BTC cụ thểnhư sau:

• Thời gian sử dụng còn lại của TSCĐ= Thời gian sử dụngquy định tại Thông tưsố 162/2014/TT-BTC - thời gian đã sử dụng đến 31/12/2014.

• Giá trị hao mòn TSCĐ theo công thức:

Giá trị hao mòn TSCĐ =

Giá trị còn lại TSCĐ đến 31/12/2014

Thời gian sử dụng còn lại của TSCĐ

3. Đối với Tài sản cố định đặc thù:Căn cứ danh mục tài sản quy định tại Phụ lục 1 (trừ tài sản là nhà, vật kiếntrúc), các đơn vị áp dụng thời gian sử dụngvà tỷ lệ hao mòn như quy định tại Phụ lục 1 đối với những tài sản có nguyên giátừ 5 triệu đồng đến dưới 10 triệu đồng.

4. Đối với tài sản cố định đặc biệt:Đề nghị các đơn vị báo cáo BHXH Việt Nam khi có phát sinh để hướng dẫn cụ thể.

5. Đối với tài sản cố định vô hình:Thời gian sử dụng và tỷ lệ tính hao mòn thực hiện theo quy địnhtại Công văn số 3125/BHXH-TCKT ngày 26/8/2014 của BHXHViệt Nam về việc hướng dẫn tính hao mòn tài sản cố định vô hình. Các quy địnhliên quan khác thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 12Thông tư số 162/2014/TT-BTC.

6. Đối với việc sửa chữa, nâng cấp, cảitạo các công trình nhà làm việc làm thay đổi kết cấu, chất lượng, thời gian sửdụng công trình: Các đơn vị phải thực hiện việc đánh giá lại giá trị, thời giansử dụng còn lại của tài sản để thực hiện tính hao mòn theo đúng quy định.

7. Đối với trường hợp xe ô tô hoạt độngở địa bàn khó khăn cần thiết phải quy định thời gian sử dụng là 10 năm để phù hợpvới tình hình thực tế, các đơn vị báo cáo về BHXH Việt Nam trước ngày 13/02/2015để BHXH Việt Nam tổng hợp và xin ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướngmắc đề nghị phản ánh về BHXH Việt Nam (Phòng Quản lý tài chính, Ban Tài chính -Kế toán, số điện thoại: 04.3934.1768) để phối hợp, xử lý.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT, TCKT (3).

KT. TỔNG GIÁM ĐÓC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương