BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 297/BXD-KTQH
V/v Điều chỉnh lộ giới đường đô thị trong quy hoạch chung xây dựng thành phố Thái Nguyên

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2009

Kínhgửi: Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên

Trả lời văn bản số 114/CV-SXDngày 18/02/2009 của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên về việc điều chỉnh lộ giớiđường giao thông trong Hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố TháiNguyên, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ Hồ sơ Quy hoạch chung xâydựng thành phố Thái Nguyên đã được phê duyệt tại Quyết định số 802/QĐ-TTg ngày30/10/1996 của Thủ tướng Chính phủ và Hồ sơ Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựngthành phố Thái Nguyên đã được phê duyệt tại Quyết định số 278/2005/QĐ-TTg ngày2/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ, để đảm bảo sự thống nhất quản lý lộ giớitrong quá trình thực hiện quy hoạch xây dựng cũng như sự thống nhất giữa nộidung thuyết minh và bản vẽ quy hoạch trong đồ án quy hoạch xây dựng, Bộ Xâydựng đồng ý với kiến nghị của Sở Xây dựng Thái Nguyên về việc điều chỉnh lộgiới một số tuyến đường giao thông trong danh mục kèm theo văn bản số 114/CV-SXD ngày 18/02/2009 .

Đề nghị Sở Xây dựng Thái Nguyênphối hợp với Viện Kiến trúc Quy hoạch đô thị nông thôn bổ sung nội dung điềuchỉnh lộ giới đường giao thông trong các bản vẽ có liên quan của Hồ sơ Điềuchỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Thái Nguyên, báo cáo với Uỷ ban nhândân tỉnh Thái Nguyên xem xét, quyết định và tổ chức công bố, công khai nội dungđiều chỉnh này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Thái Nguyên;
- Lưu VP, Vụ KTQH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Ngọc Chính