BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 297/BXD-KTXD
V/v: chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Ban quản lý dự án Đầu tư và xây dựngchuyên ngành thủy lợi – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 11/BQL-KT ngày 30/8/2013 củaBan quản lý dự án Đầu tư và xây dựng chuyên ngành thủy lợi – Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn tỉnh Gia Lai về chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng côngtrình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Chi phí quản lý dự án hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXDngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự ánvà tư vấn đầu tư xây dựng công trình là nguồn kinh phí cần thiết cho chủ đầu tưđể tổ chức quản lý việc thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạnchuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi hoàn thành nghiệm thu bàn giao, đưacông trình vào khai thác sử dụng. Trường hợp định mức chi phí quản lý dự án đầutư xây dựng công trình không phù hợp như nêu tại văn bản số 11/BQL-KT thì chủđầu tư căn cứ vào điều kiện cụ thể của các dự án được giao quản lý, định biênđược duyệt và các chế độ chính sách có liên quan để lập dự toán theo quy định;phương án 2 tại văn bản số 11/BQL-KT là phù hợp.

Ban quản lý dự án Đầu tư và xây dựng chuyên ngành thủy lợi –Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai căn cứ ý kiến nêu trên đểthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh