TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 297/CT-TTHT
V/v: Thuế suất thuế giá trị gia tăng

TP. HCM, ngày 13 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

Công ty TNHH Nhựa Đức Đạt
Địa chỉ: Lô 40-42 Đường số 3, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân
Mã số thuế: 0301367795

Trả lời văn bản số 141229/DD ngày29/12/2014 của Công ty về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT); Cục Thuế TPcó ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của cácLuật về thuế (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015):

“Sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điềutheo Luật số 31/2013/QH13 .

1. Bổ sung khoản 3a vào sau khoản 3Điều 5 như sau:

“3a. Phân bón; máy móc, thiết bịchuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; tàu đánh bắt xa bờ; thức ăn giasúc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác;”.”

Căn cứ Khoản 10 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quyđịnh thuế suất 5%:

“Máy móc, thiết bị chuyên dùng phụcvụ cho sản xuất nông nghiệp, bao gồm máy cày, máy bừa, máy cấy, máy gieo hạt,máy tuốt lúa, máy gặt, máy gặt đập liên hợp, máy thu hoạch sản phẩm nôngnghiệp, máy hoặc bình bơm thuốc trừ sâu.”

Căn cứ Thông tư số 83/2014/TT-BTCngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế GTGT theoDanh mục Biểu thuế nhập khẩu Việt Nam,

Mặt hàng bình bơm thuốc trừ sâu nếuđược cơ quan có chức năng xác định là thiết bị chuyên dùng trong sản xuất nôngnghiệp thì từ ngày 01/01/2015 thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Cục thuế TP thông báo cho Công tybiết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu (TTHT, HC);
Hiền - 323890 (4367)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga