TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 297/GSQL-GQ3
V/v nhập khẩu ôtô dưới dạng quà biếu, tặng.

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 868/HQHN-GSQLngày 10/04/2013 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội về việc ghi tại trích yếu,Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Ngày 07/03/2013 Tổng cục Hảiquan có công văn số 1163/TCHQ-GSQL hướng dẫn Hải quan các tỉnh, thành phố thựchiện về cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô là quà biếu, tặng.

Đề nghị Cục Hải quan thành phố HàNội căn cứ nội dung công văn số 1163/TCHQ-GSQL nêu trên để thực hiện cấp giấyphép nhập khẩu xe ô tô là quà biếu, tặng theo đúng quy định.

2. Cục Giám sát quản lý - Tổng cụcHải quan không nhận được công văn số 483/HQHN-GSQL ngày 04/3/2013 của Cục Hảiquan thành phố Hà Nội báo cáo Tổng cục việc cấp Giấy phép nhập khẩu xe ô tôtheo chế độ quà biếu, tặng và hồ sơ gửi kèm của ba Công ty đề nghị cấp Giấyphép nhập khẩu ô tô theo chế độ quà biếu, tặng nêu tại công văn số 868/HQHN-GSQL trên.

Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hảiquan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hà Nội biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ3 (02b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Việt Đức