BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 297/TCT-CS
V/v hóa đơn

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: CụcThuế tỉnh Tiền Giang.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1010/CT-HCQTTVAC ngày 01/12/2014 của Cục Thuế tỉnh Tiền Giang về việc thông báophát hànhhóa đơn tự in. Về vấn đề này, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Tại tiết b, khoản 1 Điều 6 Thông tưsố 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị địnhsố 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 vàNghịđịnh số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định vềhóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụquy định:

“Điều 6. Tạo hóa đơn tự in

…..

b) Doanh nghiệp mới thành lập từ ngày Thông tư nàycó hiệu lực thi hành có vốn điều lệ dưới 15 tỷ đồng là doanh nghiệp sản xuất, dịchvụ có thực hiện đầu tư mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ1 tỷ đồng trở lên ghi trên hóa đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị tạithời điểm thông báo phát hành hóa đơn đượctự in hóa đơn để sử dụng cho việc bánhàng hóa, cung ứng dịch vụ nếu có đủ cácđiều kiện sau:

- Đã được cấpmã số thuế;

- Có doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ;

- Có hệ thống thiết bị (máy tính, máy in, máy tínhtiền) đảm bảo cho việc in và lập hóa đơnkhi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

- Là đơn vị kế toán theo quy định của Luật Kế toánvà có phần mềm tự in hóa đơn đảm bảo địnhkỳ hàng tháng dữ liệu từ phần mềm tự in hóađơn phải được chuyển vào sổ kế toán để hạchtoán doanh thu và kê khai trên Tờ khai thuế GTGT gửi cơ quan thuế.

- Không bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế hoặcđã bị xử phạt và đã chấp hành xử phạt vi phạm pháp luật về thuế mà tổng số tiềnphạt vi phạm pháp luật về thuế dưới năm mươi (50) triệu đồng trong vòng ba trămsáu mươi lăm (365) ngày tính liên tục từ ngày thông báo phát hành hóa đơn tự in lần đầu trở về trước.

- Có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in (Mẫu số 3.14 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tưnày) và được cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác nhận đủ điều kiện. Trong thời hạn5 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bảnđề nghị của doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có ý kiến về điều kiện sử dụng hóa đơn tự in của doanh nghiệp(Mẫu số 3.15 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).”

Tại khoản 1, Điều 11 Thông tư số39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Điều 11. Đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế

1. Cơ quan thuế bán hóađơn cho các đối tượng sau:

a) Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạtđộng kinh doanh (bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dựán).

Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt độngkinh doanh là các tổ chức có hoạt động kinh doanh nhưng không được thành lập vàhoạt động theo Luật Doanh nghiệp và pháp luật kinh doanh chuyên ngành khác.

b) Hộ, cá nhân kinh doanh;

c) Tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp nộp thuế GTGTtheo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu.

d) Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt inthuộc loại rủi ro cao về thuế;

đ) Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt incó hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế.”

Tại khoản 2 Điều 32 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tàichính quy định:

“2. Các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đang sử dụnghóa đơn tự in, hóa đơn đặt in trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành nếukhông thuộc đối tượng chuyển sang mua hóa đơn của cơ quan thuế từ ngày Thông tưnày có hiệu lực thi hành thì vẫn thuộc đối tượng được tạo hóa đơn tự in, hóađơn đặt in.

Đối với hóa đơn đặt in, tự in doanh nghiệp, tổ chứckinh doanh đã thực hiện Thông báo phát hành theo hướng dẫn tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010, Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của BộTài chính thì được tiếp tục sử dụng.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp sảnxuất, kinh doanh, dịch vụ thành lập trước ngày 01/6/2014 có vốnđiều lệ dưới 15 tỷ đồng đã thực hiện Thôngbáo phát hành theo hướng dẫn tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010,Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính thì được tiếp tục sửdụnghóa đơn tự in đã thông báo phát hànhnêu trên.

Khi sử dụng hết số hóađơn tự in đã thực hiện Thông báo phát hành nêu trên, nếu doanh nghiệp, tổ chức,kinh doanh không thuộc đối tượng chuyển sang mua hóađơn của cơ quan thuế theo quy định tại khoản 1, Điều 11 Thông tưsố 39/2014/TT-BTC thì tiếp tục được tạohóađơn tự in.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC, Vụ TVQT (TCT);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn