BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 297/TCT-DNNCN V/v chính sách thuế TNCN

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi: Công ty TNHH Vật Liệu Nam Châm Shin - Etsu Việt nam
(Địa chỉ: Lô CN5.2 D, Khu hóa chất và hóa dầu, KCN Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, thành phố Hải phòng.)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1811-2020/SMV ngày 18/11/2020 của Công ty TNHH Vật Liệu Nam Châm Shin-Etsu Việt Nam đề nghị hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với tiền thuê nhà của người nước ngoài. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về nội dung này, Cục Thuế TP Hải Phòng đã có công văn số 3056/CT-TTHT ngày 22/10/2020 trả lời Công ty.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Vật Liệu Nam Châm Shin - Etsu Việt Nam được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC(TCT);
- Cục Thuế TP Hải phòng;
- Website TCT;
- Lưu: VT, DNNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV&HKD,CN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh