TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2970/CT-TTHT
V/v: chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2013

Kính gửi:

Chi nhánh ngân hàng BNP Paribas tại TP.HCM
Địa chỉ: 29 Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM
Mã số thuế: 0301218458

Trả lời văn bản ngày 17/05/2013của Chi nhánh ngân hàng về chính sách thuế, Cục Thuế TP cóý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 123/2012/TT-BTCngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

- Tại Khoản 2.20 Điều 6 quy định các khoản chikhông được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại cáckhoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ tính thuế (trừ lỗ chênh lệch tỷ giáhối đoái do đánh giá lại các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ cuối kỳ tínhthuế).

- Tại Khoản8 Điều 7 quy định về thu nhập từ chênh lệch tỷ giá:

Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợphải trả bằng ngoại tệ cuối năm tài chính được bù trừ với lỗ chênh lệch tỷ giádo đánh giá lại các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ cuối năm tài chính. Sau khibù trừ nếu còn lãi chênh lệch tỷ giá thì tính vào thu nhập khác, nếu lỗ chênhlệch tỷ giá thì tính vào chi phí sản xuất kinh doanh chính khi xác định thunhập chịu thuế.

Các khoản chênh lệch tỷgiá nêu trên không bao gồm chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dưcuối năm là: tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ phải thu có gốcngoại tệ.”

Trường hợp Chi nhánh ngân hàng cóphát sinh các khoản lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại cáckhoản nợ phải thu/phải trả bằng ngoại tệ cuối năm tàichính thì khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, việc xử lý lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái, Chi nhánh phải thực hiện theo quyđịnh trên.

Cục Thuế TP thông báoChi nhánh ngân hàng biết để thực hiệntheo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại vănbản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC
;
- Phòng KT
2;
- Lưu: HC, TTHT.
1065
_147994 (17/05/2013) vuduchien.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNGTrần Thị Lệ Nga