BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2971/TCHQ-KTTT
V/v thuế suất thuế nhập khẩu thép không hợp kim dùng cho ngành cơ khí chế tạo

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Công ty kinh doanh thép và thiết bị công công nghiệp
(189 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1. TP.HCM)
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 320/TTB /KD ngày 26/5/2003 của Công ty kinh doanh thép và thiết bị công công nghiệp về việc áp mã số thuế cho thép không hợp kim dùng cho ngành cơ khí chế tạo nhập khẩu theo tờ khai số 749/NK /KD/KV3 ngày 28/2/2003 tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Tổng Cục Hải quan có ý kiến nh| sau:

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu |u đãi ban hành kèm theo Quyết định số 1903/1998/QĐ /BTC ngày 11/12/1998 của Bộ tr|ởng Bộ Tài chính;

Căn cứ các công văn số 4294 TC/TCT ngày 29/4/2003 của Bộ Tài chính và công văn số 2066 TCT/NV3 ngày 11/6/2003 của Tổng cục Thuế về việc phân loại mã số, thuế suất thuế nhập khẩu thép không hợp kim dùng cho ngành cơ khí chế tạo Thì:

Thép cơ khí chế tạo thuộc phân nhóm 7214.30 có thuế suất thuế nhập khẩu 0% (không phần trăm).

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra hồ sơ lô hàng nhập khẩu theo tờ khai trên, căn cứ kết quả giám định của cơ quan chức năng, xác định chính xác hàng hoá thực nhập khẩu để áp mã số tính thuế theo h|ớng dẫn tại công văn của Bộ Tài chính-Tổng cục Thuế và giải quyết khiếu nại cho doanh nghiệp đúng quy định.

Tổng Cục Hải quan thông báo để cho Công ty kinh doanh thép và thiết bị công nghiệp, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TR|ỞNG, TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn