BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2971/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 654/HQHN-TXNK ngày 11/3/2014 của Cục Hải quan TP Hà Nội về việc phân loại mặt hàng “guồng cơ khí của bơm ly tâm”, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 12, Điều 17, Chương I, Phần II Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì: “Sau khi nhận được kết quả giám định của cơ quan giám định, Chi cục Hải quan gửi kết quả giám định cho Cục hải quan tỉnh, thành phố nơi quản lý. Trên cơ sở kết quả giám định, Cục trưởng Cục hải quan tỉnh, thành phố có văn bản hướng dẫn về phân loại hàng hóa để xác định mức thuế, thực hiện chính sách mặt hàng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, đồng thời gửi Tổng cục Hải quan 01 bản để tổng hợp trên trang thông tin điện tử của ngành Hải quan”.

Đề nghị Cục Hải quan TP Hà Nội đối chiếu với quy định nêu trên để phận lại hàng hóa và hướng dẫn các Chi cục thực hiện thống nhất.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK - PL - Trâm (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng