VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2971/VPCP-QHQT
V/v ký MOU hợp tác với EC giai đoạn 2007-2010

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3611/BKH-KTĐN ngày 28 tháng 5 năm 2007) về việc ký Biên bản ghi nhớ hợp tác vớiEC giai đoạn 2007-2010, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý nội dung Biên bản ghi nhớ giữa Ủy ban Châu Âu vàViệt Nam về Chương trình định hướng giai đoạn 2006-2010 kèm theo công văn nóitrên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư ký kết với đại diện của EC vềBiên bản ghi nhớ nói trên; phối hợp với các cơ quan liên quan và phía EC xâydựng danh mục chương trình, dự án cụ thể trình Thủ tướng Chính phủ xem xét,quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quanbiết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg CP;
- VPCP: BTCN, các PCN Nguyễn Xuân Phúc, Ban Xây dựng pháp luật, Vụ TH, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc