BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2974/TCHQ-KTTT
V/v giải quyết khiếu nại mã số thép để cắt điện

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hà Nội.
- Công ty Cổ phần Dụng cụ cơ khí xuất khẩu
(229. Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời công văn số 20/KD ngày 13/6/2003 của Công ty Cổ phần Dụng cụ cơ khí xuất khẩu hỏi về mã số và thuế suất thuế nhập khẩu đối với các lô hàng thép chế tạo S45C nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 662/NK /KD/ĐS ngày 30/9/2002 và số 76/NK /KD/ĐS ngày 17/2/2003 tại Hải quan TP, Hà Nội, Tổng Cục Hải quan có ý kiến nh| sau:

Hai lô hàng nói trên của Công ty Cổ phần Dụng cụ cơ khí xuất khẩu nhập khẩu ngày 30/9/2002 và ngày 17/2/2003 nên không thuộc đối t|ợng điều chỉnh của công văn số 4294 TC/TCT của Bộ Tài chính. Tr|ờng hợp mặt hàng Công ty nhập khẩu tại các tờ khai hải quan đáp ứng các điều kiện về tỷ lệ thành phần quy định trong Chú giải của Hệ thống điều hoà (HS) thì đ|ợc xếp vào mã số 721430.10 hoặc 721430.20 để tính thuế.

Tổng Cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Dụng cụ cơ khí xuất khẩu biết và phối hợp với Cục Hải quan TP. Hà Nội để thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG, TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ KTTT XNK
PHÓ VỤ TR|ỞNG
Nguyễn Văn Cẩn