BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2975/TCHQ-KTTT
V/v MS bơm dầu và bộ phận của bơm dầu

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hà Nội.
- Công ty Honda Việt Nam
(Huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trả lời công văn số 236-03HVN/XNK ngày 13/6/2003 của Công ty Honda Việt Nam hỏi về mã số và thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng bơm dầu và trụ bơm dầu dùng cho động cơ xe máy, Tổng Cục Hải quan có ý kiến nh| sau:

Căn cứ Danh mục sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất thuế nhập khẩu số mặt hàng của Biểu thuế nhập khẩu |u đãi ban hành kèm theo Quyết định số 139/1999/QĐ-BTC ngày 11/11/1999 của Bộ tr|ởng Bộ Tài chính.

Tham khảo chú giải nhóm 84.13 của Hệ thống điều hoà (HS).

- Mặt hàng bơm dầu nhờn cho động cơ đốt trong (bao gồm cả động cơ dùng cho các ph|ơng tiện thuộc Ch|ơng 87) thuộc Nhóm 84.13, mã số 841330.00, có thuế suất thuế nhập khẩu |u đãi 3% (ba phần trăm).

- Các bộ phận của bơm dầu nhờn dùng cho động cơ đốt trong thuộc mã số 841391.90, có thuế suất thuế nhập khẩu |u đãi 0% (không phần trăm).

Việc phân loại, áp mã số thuế và thuế suất phải căn cứ vào tính chất, cấu tạo và công dụng của hàng hóa thực tế nhập khẩu.

Tổng Cục Hải quan thông báo để Công ty Honda Việt Nam biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG, TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ KTTT XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn