VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------------

Số: 2975/VPCP-KTN

V/v: Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2012

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên,
Hải Dương, Hải Phòng;
- Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam.

Xét đề nghị của Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (công văn số 120419. 03/TCT-PMB HN-HP ngày 19 tháng 4 năm 2012) về tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Bộ Giao thông vận tải làm việc với các địa phương liên quan để giải quyết các tồn tại về giải phóng mặt bằng như báo cáo của Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam tại công văn nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Cổng TTĐT, các Vụ: ĐP, KNTN, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3). Ha 19

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý