NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
-------------------------
V/v: cơ cấu lại thời hạn trả nợ và cho vay mới đối với các hộ trồng cà phê
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2010

Kính gửi: Tổng giám đốc (Giám đốc) các ngân hàng thương mại
Thực hiện Quyết định số 481/QĐ-TTg ngày 13/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ mua tạm trữ cà phê niên vụ 2009 - 2010, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại thực hiện một số nội dung sau:
1. Cân đối nguồn vốn để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho các doanh nghiệp vay thu mua cà phê của dân (kể cả cà phê tạm trữ).
2. Xem xét giãn nợ, cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo quy định đối với các khoản nợ vay của hộ trồng cà phê đến hạn trả nhưng có khó khăn chưa trả được nợ niên vụ 2009 - 2010; đồng thời xem xét cho hộ trồng cà phê vay tiếp để có vốn sản xuất vụ mới.
3. Các ngân hàng thương mại cho các doanh nghiệp thu mua cà phê và các hộ trồng cà phê vay vốn theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thống đốc NHNN;
- PTĐ Nguyễn Đồng Tiến;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VP, Vụ TD.
KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Đồng Tiến