B TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2977/TCT-TNCN
V/v: miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân cho nhân lực dự án công nghệ cao

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Côngty cổ phần VCCORP.
(Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex,
số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 101/2015/CV-VCCngày 10/6/2015 về việc xin miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân cho nhân lực của dựán công nghệ cao. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo các quy định của pháp luật hiện hành thì việcưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân (TNCN) chỉ được áp dụng cho 4 đối tượngsau:

1. Giảm thuế cho cá nhân gặp khó khăn do thiên tai,hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế (quy địnhtại Điều 4 Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 ).

2. Miễn thuế theo các Điều ước quốc tế (theo quyđịnh tại Điều 9 Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 ).

3. Miễn thuế đối với cá nhân làm việc cho dự án ODA(Thông tư liên tịch số 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 28/5/2010 của Bộ Tài chính),dự án Phi chính phủ (Thông tư số 55/2007/TT-BTC ngày 29/5/2007 của Bộ Tàichính), nhân viên Liên hợp quốc tại Việt Nam (Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày11/6/2007 của Bộ Tài chính).

4. Giảm 50% thuế cho cá nhân làm việc trong Khukinh tế (Thông tư số 128/2014/TT-BTC ngày 05/9/2014 của Bộ Tài chính).

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, thì cánhân làm việc cho các dự án, doanh nghiệp công nghệ cao không thuộc đối tượngđược miễn giảm thuế thu nhập cá nhân. Thu nhập chịu thuế thu nhập của cá nhânnêu trên phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổ phần VCCORPđược biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, PC (BTC);
- Vụ PC, CS (TCT);
- Website TCT;
- Lưu VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn