BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

----------------------

Số: 2978/BGDĐT-CSVCTBTH

V/v: báo cáo số liệu để phục vụ triển khai Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2010

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015; Để chuẩn bị triển khai Đề án, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 2501/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 10/05/2010 đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo số liệu về cơ sở vật chất và nhu cầu kinh phí mua sắm thiết bị, đồ chơi để phục vụ triển khai Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.

Đến thời điểm ngày 27/05/2010 còn một số địa phương chưa có báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (có danh sách kèm theo). Để có số liệu tổng hợp báo cáo tại Hội nghị triển khai Đề án, dự kiến tổ chức vào đầu tháng 6/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương báo cáo số liệu theo nội dung công văn số 2501/ BGDĐT-CSVCTBTH ngày 10/05/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 03/06/2010:

- Bằng fax theo số 043.8693942 và qua email theo địa chỉ [email protected] (chuyển trước);

- Bằng đường công văn, theo địa chỉ: Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội.

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTrTT Phạm Vũ Luận (để báo cáo);

- Cục trưởng (để báo cáo);

- Lưu: VT, Cục CSVCTBTH.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG

CỤC CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ THIẾT BỊ

TRƯỜNG HỌC, ĐỒ CHƠI TRẺ EM

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đã ký

Phạm Ngọc Phương