BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----------------

Số: 2978/TCT-CS

V/v: Chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng thẻ gôn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2012Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 14351/CT-HTr ngày 12/6/2012 của Cục Thuế thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn chính sách thuế đối với trường hợp chuyển nhượng thẻ gôn (golf) của cá nhân. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế GTGT:

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 5 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT thì:

“4. Tổ chức, cá nhân không kinh doanh, không phải là người nộp thuế GTGT thì không phải kê khai, tính thuế GTGT khi bán tài sản, kể cả trường hợp bán tài sản đang sử dụng để bảo đảm tiền vay tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng.

Ví dụ 15: Ông A là cá nhân không kinh doanh bán 01 ô tô 4 chỗ ngồi cho ông B với giá là 600 triệu đồng thì ông A không phải kê khai, tính thuế GTGT đối với số tiền bán ô tô thu được.

Ví dụ 16: Ông E là cá nhân không kinh doanh thế chấp 01 ô tô 4 chỗ ngồi cho ngân hàng VC để vay tiền. Đến thời hạn phải thanh toán theo hợp đồng, Ông E không thanh toán được cho ngân hàng VC nên tài sản là ô tô thế chấp bị bán phát mại để thu hồi nợ thì khoản tiền thu được từ bán phát mại chiếc ôtô thế chấp nêu trên không phải kê khai, tính thuế GTGT”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp cá nhân không có hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động chuyển nhượng (01) thẻ hội viên sân gôn (golf) cho tổ chức, cá nhân khác thì cá nhân thực hiện việc chuyển nhượng không phải kê khai, tính thuế GTGT khi chuyển nhượng, bán tài sản là thẻ hội viên sân gôn nêu trên.

2. Về thuế TNCN:

Về thuế TNCN đối với khoản thu nhập từ chuyển nhượng thể hội viên sân gôn, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4124/TCT-TNCN ngày 16/11/2011 trả lời Cục Thuế tỉnh Quảng Nam (bản photocopy kèm theo).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn