BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 298/BCT-XNK
V/v trlời kiến nghị của doanh nghiệp về Thông tư số 05/2014/TT-BCT

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Thời gian qua Bộ Công Thương nhận được phản ánh của doanhnghiệp về một số tiêu cực phát sinh trongquá trình Ủy bannhân dân các tỉnh lựa chọnvà công bố doanh nghiệp được phép tái xuất hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuấtqua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan đã được công bố đủ điều kiện tái xuấthàng hóa trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BCT.

Bộ Công Thương đề nghị Ủy bannhân dân các tỉnh rà soát lại quy trình công bố, lựa chọn doanh nghiệp, bảo đảmtính công khai, minh bạch và đáp ứng yêu cầu quản lý. Theo đó, việc lựa chọndoanh nghiệp nên đảm bảo những nguyên tắc sau:

- Không quy định bổ sung thêm các điều kiện vượt quá quy định tại Thông tưsố 05/2014/TT-BCT .

- Không nên khống chế số lượng doanh nghiệp được lựa chọn mà quy định theohướng các doanh nghiệp đáp ứng nguyên tắc đề ra thì được tái xuất qua các cửakhẩu đã công bố. Trong trường hợp cần thiết, đối với những mặt hàng nhạy cảm đốivới địa bàn tỉnh thì mới xem xét theo hướng thí điểm cho một số doanh nghiệp thựchiện trong thời gian đầu, sau đó phải có tng kết, đánh giá và mở rộng cho các doanh nghiệp khác thựchiện.

- Việc lựa chọn doanh nghiệp phải thực hiện theo nguyên tắc công khai, minhbạch, quy trình, thủ tục lựa chọn phải được thông báo rộng rãi đến các doanhnghiệp.

Bộ Công Thương xin trao đổi để Ủyban nhân dân các tỉnh phối hợp triển khai thực hiện và có ý kiến phản hồilại./.


Nơi nhận:

- Như trên;
-
Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưng (để báo cáo);
-
Lưu: VT, XNK(2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh