Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội
---------------------
V/v: Tổ chức Hội nghị CCVC và đóng góp ý kiến bổ sung, sửa đổi quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan năm 2012
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:
- Giám đốc Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã.
- Trưởng các phòng nghiệp vụ.

-
Căn cứ Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; công văn 5380/BHXH-VP ngày 08/12/2010 của BHXH Việt Nam hướng dẫn tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác hàng năm và Công văn số 10222/UBND-LĐLĐ ngày 23/11/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc tổ chức Đại hội Công nhân viên chức, Hội nghị Cán bộ công chức, Hội nghị Người lao động năm 2012.
Để thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan BHXH thành phố Hà Nội phù hợp với tình hình thực tế nhiệm vụ được giao năm 2012 và những năm tiếp theo, Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội đề nghị Trưởng các phòng nghiệp vụ; Giám đốc BHXH các quận, huyện, thị xã phối hợp với công đoàn tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức cơ quan với các nội dung sau:
- Báo cáo kết quả công tác năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012.
- Báo cáo công khai công tác tài chính, công khai các quỹ của cơ quan (nếu có); chính sách liên quan đến quyền lợi của cán bộ công chức, viên chức.
- Thủ trưởng cơ quan tiếp thu ý kiến đóng góp, giải đáp những thắc mắc của cán bộ công chức, viên chức.
- Báo cáo kết quả hoạt động của công đoàn cơ quan năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Thanh tra nhân dân; bầu ban Thanh tra nhân dân nếu hết nhiệm kỳ;

>> Xem thêm:  Điều kiện nào được hưởng tiền bảo hiểm xã hội một lần ? Thủ tục rút tiền BHXH như thế nào ?

- Tham gia ý kiến đóng góp bổ sung, sửa đổi quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan ban hành kèm theo Quyết định số 193/QĐ-BHXH ngày 27/3/2009 của Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội.
- Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội ủy quyền Giám đốc BHXH các quận, huyện, thị xã trao tặng Kỷ niệm chương cho cá nhân (nếu có).
- Phát động phong trào thi đua và đăng ký các danh hiệu thi đua đối với tập thể và cán bộ công chức, viên chức thuộc đơn vị (Theo mẫu).
Về thời gian tổ chức hội nghị: Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã; Các phòng nghiệp vụ tiến hành tổ chức hội nghị CBCC, VC thuộc đơn vị quản lý theo các nội dung trên và báo cáo bằng văn bản gửi về BHXH Thành phố (qua phòng Tổ chức cán bộ) chậm nhất ngày 28/02/2012 để tổng hợp báo cáo Hội nghị cán bộ công chức, viên chức BHXH thành phố Hà Nội dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 3 năm 2012.
* Sau ngày 28/02/2012 đơn vị nào không có báo cáo coi như đơn vị đó không có ý kiến tham gia đóng góp việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan ban hành kèm theo Quyết định số 193/QĐ-BHXH ngày 27/3/2009 của BHXH thành phố Hà Nội và đăng ký các danh hiệu thi đua năm 2012./.
Nơi nhận: Giám đốc
- Như trên;
- BHXH VN; (bc)
- UBND TP; (bc)
- ĐUK các CQ Thành phố (b/c);

>> Xem thêm:  Vợ đóng bảo hiểm tự nguyện chồng có được hưởng trợ cấp thai sản 1 lần không ?

- Công đoàn viên chức TP (b/c);
- Giám đốc, các PGĐ (chỉ đạo);
- Chủ tịch CĐVP;
- Bí thư đoàn TNVP;
- Chủ tịch Hội CCB; Nguyễn Thị Phương Mai
- Đăng trang Web BHXH TP;
- Lưu VT, TCCB (2).

>> Xem thêm:  Cách tính chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần như thế nào ?