BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

Số: 298/BXD-KTXD
V/v: Định mức, đơn giá công trình thuỷ điện Nậm Chiến của Công ty Cổ phần thuỷ điện Nậm Chiến.

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2008

Kínhgửi: Công ty Cổ phần thuỷ điện Nậm Chiến

Bộ Xây dựng nhận được công vănsố 79 NCC/CV – TGĐ ngày 21/8/2008, công văn số 88 NCC/BC – TGĐ ngày 30/9/2008về định mức, đơn giá công trình thuỷ điện Nậm Chiến của Công ty Cổ phần thuỷđiện Nậm Chiến. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Quyết định số 30/QĐ - HĐQT ngày09 tháng 8 năm 2008 về việc chuyển tiếp thực hiện việc quản lý chi phí đầu tưxây dựng công trình thuỷ điện Nậm chiến của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phầnthuỷ điện Nậm Chiến là phù hợp với quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CPngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình vàNghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 về sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Nghị định số 99/2007/NĐ - CP.

Nội dung, phương pháp lập địnhmức, đơn giá công trình thuỷ điện Nậm Chiến như phụ lục kèm theo công văn số 79NCC/CV – TGĐ ngày 21/8/2008 là phù hợp với hướng dẫn trong các Thông tư hướngdẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Bộ Xây dựng tương ứngvới từng thời kỳ. Vì vậy, Công ty Cổ phần thuỷ điện Nậm Chiến kiểm tra và trìnhChủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thuỷ điện Nậm Chiến phê duyệt địnhmức, đơn giá công trình thuỷ điện Nậm Chiến làm căn cứ lập dự toán, tổng mứcđầu tư, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình.

Căn cứ hướng dẫn trên, Công tyCổ phần thuỷ điện Nậm Chiến tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận
- Như trên;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Bộ Công thương;
- Lưu VP - BXD, Vụ KTXD, TH.a8.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNGPhạm Văn Khánh