BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 298/BXD-KTXD
V/v: nghiệm thu cốt thép xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Ban quản lý Các dự án đầu tư xâydựng chuyên ngành nông nghiệp – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnhKiên Giang

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 73/CV-BQLNN ngày 28/10/2013của Ban quản lý Các dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành nông nghiệp – Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang về nghiệm thu cốt thép xây dựngcông trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Nhà thầu có trách nhiệm kiểm tra, thí nghiệm vật liệu, cấukiện, vật tư, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắpđặt vào công trình xây dựng theo quy định của tiêu chuẩn, yêu cầu của thiết kế;thi công theo đúng thiết kế được duyệt và quản lý chất lượng thi công côngtrình theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Chủ đầu tư kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng,thiết bị lắp đặt vào công trình; thực hiện thí nghiệm kiểm tra chất lượng khicần thiết; tổ chức nghiệm thu công trình theo thiết kế đã duyệt, phù hợp tiêuchuẩn xây dựng.

Việc nghiệm thu khối lượng thép làm cơ sở thanh toán căn cứvào thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam… Trường hợp thép thi công công trìnhđảm bảo tiêu chuẩn Việt Nam, đúng thiết kế được duyệt thì việc nghiệm thu khốilượng thép căn cứ vào đường kính danh nghĩa là phù hợp.

Ban quản lý Các dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành nông nghiệp– Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang căn cứ ý kiến nêu trênđể thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh