TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 298/GSQL-GQ1
V/v xuất khẩu mặt hàng fero silic

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2014

Kínhgửi: Công ty TNHH Thép Mê Lin.
(Đ/c: khu hành chính số 8, P. Đống Đa, Tp. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc)

Trả lời công văn số 09/2014/CV-MLSngày 26/2/2014 của Công ty TNHH Thép Mê Lin về việc nêu tại trích yếu, Cục Giámsát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

- Ngày 19/2/2014, Bộ Công Thương cócông văn số 1215/BCT-XNK hướng dẫn chính sách quản lý đối với mặt hàng hợp kimfero nói chung như sau:"Các mặt hàng hợp kim fero silic, fero mangan,…không thuộc sự điều chỉnh của Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012 của BộCông Thương quy định về xuất khẩu khoáng sản; không thuộc diện hàng hóa cấmxuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu và hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu theo Giấy phép quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CPngày 20/1/2014 của Chính phủ.";

- Thủ tục hải quan thực hiện theohướng dẫn tại Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 và Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Công ty nghiên cứu các vănbản trên để thực hiện theo đúng quy định. Trường hợp còn vướng mắc thì liên hệChi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể. Cục Giám sátquản lý về Hải quan trả lời để Công ty TNHH Thép Mê Lin được biết./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải