TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 298/GSQL-GQ2
V/v thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trả lời công văn số 678/HQBRVT-GSQLngày 14/03/2013, công văn số 958/HQBRVT-GSQL ngày 10/04/2013 của Cục Hải quantỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vướng mắc về thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ sản phẩm giacông, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Công ty PTSC M&C ký hợp đồngmua bán số 462- 2012/PTSCMC-TM /MHH-E ngày 15/06/2012 để mua lại sản phẩm của hợpđồng gia công số XYHQ2R0027Y11 và hợp đồng mua bán số 479-2012/PTSCMC-TM/MHH-Engày 06/03/2012 để mua lại sản phẩm của hợp đồng gia công số IAT-PO-A1210002nêu tại công văn số 0678/HQBRVT-GSQL công văn số 958/HQBRVT-GSQL dẫn trên thìthủ tục hải quan thực hiện theo loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ.

2. Chính sách quản lý hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu tại chỗ, chính sách thuế thuộc hai hợp đồng trên thực hiện theoquy định hiện hành.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan -Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết, thựchiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha