UBND TỈNH KIÊN GIANG
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 298/SXD-XDCB
V/v hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP .

Kiên Giang, ngày 25 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: UBNDtỉnh Kiên Giang

Sở Xây dựng nhận được Công văn số 1193/SXD-XDCBngày 11/4/2013 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc hướng dẫn điều chỉnh chi phínhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy địnhtại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng báo cáo nhưsau:

Hiện nay, qua tìm hiểu mức giá nhân công thực tếtrên thị trường tại thành phố Rạch Giá, chi phí nhân công được lập trên cơ sởmức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011của Chính phủ vẫn còn phù hợp, cụ thể như sau:

Số TT

Loại nhân công

Lương ngày công theo NĐ 70/2011/NĐ-CP (đồng/ngày)

Giá nhân công thực tế trên địa bàn TPRG. (đồng/ngày)

1

+ Nhân công bậc 3,0/7

200.027

110.000 - 160.000

2

+ Nhân công bậc 3,5/7

216.852

3

+ Nhân công bậc 4,0/7

233.671

160.000 - 220.000

4

+ Nhân công bậc 4,5/7

253.512

Theo hướng dẫn tại Điểm 1, Công văn 551/BXD-KTXDngày 2/4/2013 của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh không thực hiệnđiều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công trong dự toán xây dựng công trìnhtheo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP củaChính phủ.

Sở Xây dựng báo cáo để UBND tỉnh xem xét quyếtđịnh./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, XDCB.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Ngọc Tính