BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 298/TCT-CS
V/v: Hỏi đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2011

Kính gửi:

Công ty TNHH một thành viên thương mại Tùng Sơn
Địa chỉ: Số nhà 02 ngõ 2, đường Đầm Vạc, tp Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Trả lời công văn số 03/CV-TS ngày 09/11/2010 của Công ty TNHH một thành viên thương mại Tùng Sơn về việc thu lệ phí trước bạ đối với xe HuynDai Stare GRX, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế đã có công văn số 5055/TCT-CS ngày 13/12/2010 gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về tỷ lệ tính lệ phí trước bạ đối với xe tải Van, xe Pickup (bản photo kèm theo).

Theo đó, xe ôtô HuynDai Stare GRX được thiết kế vừa chở người, vừa chở hàng hóa và có khoang chở hàng riêng, được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp Giấy chứng nhận là ôtô tải Van với trọng tải thiết kế 800 kg của Công ty TNHH một thành viên thương mại Tùng Sơn thuộc diện chịu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ 2% khi Công ty đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Tùng Sơn được biết, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc;
- Vụ PC – TCT (2b);
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai