THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 298/TTg-KTN
V/v đầu tư và cơ chế vay vốn cho Dự án đường bộ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 05/BGTVT-KHĐT ngày 02 tháng 01 năm 2009), ý kiến của Ngân hàng Nhà nước ViệtNam (văn bản số 403/NHNN-TD ngày 15 tháng 01 năm 2009), Bộ Kế hoạch và Đầu tư(văn bản số 456/BKH-KHĐT ngày 20 tháng 01 năm 2009) về việc đầu tư và cơ chếvay vốn cho Dự án đường bộ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Thủ tướng Chính phủ cóý kiến như sau:

1. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhànước Việt Nam tiến hành các thủ tục vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) và Cơ quanhợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) để đầu tư cho Dự án.

Sau khi có Hiệp định vay vốn WB, cho phép lập và trình cấpcó thẩm quyền phê duyệt dự án.

Đối với phần vốn của JICA, trường hợp JICA không tham gia,giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải đề xuấtnguồn vốn khác (kêu gọi WB tài trợ tiếp hoặc bổ sung vào danh mục sử dụng vốnTrái phiếu Chính phủ).

2. Sau khi dự án được duyệt, cho phép sử dụng kinh phí từnguồn vốn chưa phân bổ của Dự án WB4 để thực hiện thiết kế kỹ thuật. Đồng ýtiến hành công tác chuẩn bị tuyển chọn tư vấn kỹ thuật ngay trong giai đoạnthẩm định nghiên cứu khả thi Dự án.

3. Việc lựa chọn chủ đầu tư thực hiện theo đúng quy địnhhiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTT: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ: QHQT, KTTH, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4b)

KT.THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải