ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 298/UBND-NNTNMT
V/v cấp xi măng hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới

Thái Bình, ngày 30 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Quỹ Đầu tư và Phát triển Thái Bình;
- Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);
- Ủy ban nhân dân các huyện: Hưng Hà, Đông Hưng, Tiền Hải;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Duyên Hà.

Xét đề nghị của Quỹ Đầu tư và Phát triển Thái Bình tạiTờ trình số 09/TTr-QĐTPT ngày 28/01/2015 về việc cấp xi măng hỗ trợ xây dựngkết cấu hạ tầng thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Bình; Ủy ban nhân dân tỉnh:

1. Giao Quỹ Đầu tư và Phát triển Thái Bình cùng vớiCông ty trách nhiệm hữu hạn Duyên Hà tiếp tục cấp xi măng cho các xã thuộc các huyệnHưng Hà, Đông Hưng, Tiền Hải đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ủy ban nhândân tỉnh tại Thông báo số 14/VP-TB ngày 29/4/2014 của Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh về công tác quản lý, bảo quản, sử dụng xi măng, với tổng khối lượng1.733,55 tấn, trong đó:

+ Huyện Hưng Hà: 1.023,30 tấn;

+ Huyện Đông Hưng: 177,75 tấn;

+ Huyện Tiền Hải: 532,50 tấn;

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo),

Số lượng xi măng trên đã được phê duyệt tại các quyếtđịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Yêu cầu:

+ Sở Thông tin và Truyền thông thông báo khối lượngxi măng cấp cho các xã thuộc các huyện Hưng Hà, Đông Hưng, Tiền Hải trên Cổng Thôngtin Điện tử của tỉnh;

+ Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sátviệc thực hiện theo khối lượng xi măng được cấp tại Công văn này;

+ Quỹ Đầu tư và Phát triển Thái Bình chủ trì, phối hợpvới Ủy ban nhân dân các huyện Hưng Hà, Đông Hưng, Tiền Hải, Doanh nghiệp cungứng xi măng: giao xi măng cho các xã theo khối lượng được cấp tại Công văn này;

+ Ủy ban nhân dân các huyện Hưng Hà, Đông Hưng, TiềnHải, Ủy ban nhân dân các xã được cấp xi măng hỗ trợ thực hiện việc tiếp nhận,quản lý, sử dụng xi măng, thanh, quyết toán khối lượng xi măng được hỗ trợ vàquản lý đầu tư xây dựng công trình đảm bảo quy định của tỉnh và quy định củaNhà nước.

Nơi nhận:
-Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình;
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NNTNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Ca

PHỤ LỤC

KHỐI LƯỢNG XI MĂNG CẤPCHO CÁC XÃ THUỘC CÁC HUYỆN HƯNG HÀ, ĐÔNG HƯNG VÀ TIỀN HẢI
(Kèm theo Công văn số 298/UBND-NNTNMT ngày 30/01/2015 của UBND tỉnh)

TT

Huyện/xã

Lượng xi măng được duyệt
(tấn)

Lượng xi măng đã nhận
(tấn)

Lượng xi măng được cấp tiếp
(tấn)

Thời gian nhận

I

Hưng Hà

1.023,30

1

Hòa Bình

2.488,80

2.347,70

141,10

30/01 - 10/2/2015

2

Liên Hiệp

3.122,90

2.591,40

439,50

30/01 - 10/2/2015

3

Bắc Sơn

2.468,30

2.020,70

442,70

30/01 - 10/2/2015

II

Đông Hưng

177,75

1

Đông Xuân

4.785,00

4.638,35

146,65

30/01 - 05/2/2015

2

Đông La

2.747,40

2.726,30

21,10

30/01 - 31/01/2015

3

Liên Giang

3.681.90

3.671,90

10,00

30/01 - 31/01/2015

III

Tiền Hải

532,50

1

Đông Hoàng

3.707,00

3.600,30

102,95

30/01 - 05/2/2015

2

Đông Lâm

4.765,10

4.081,50

310,00

30/01 - 10/2/2015

3

Nam Chính

3.661,20

2.486,40

119,55

30/01 - 05/2/2015

Tổng (I+II+III)

1.733,55

(Một nghìn bảy trăm ba mươi ba tấn, năm trăm năm mươi kilôgam).