VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 298/VPCP-KTTH
V/v kéo dài thời hạn thực hiện và thanh toán vốn KH 2007

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 4608/BCT-KHĐTngày 31 tháng 12 năm 2007, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 17789/BTC-ĐTngày 31 tháng 12 năm 2007 về việc đề nghị kéo dài thời hạn thực hiện và thanhtoán vốn đầu tư năm 2007, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý Bộ Công Thương được kéo dài thời hạn thực hiệnvà thanh toán vốn kế hoạch năm 2007 của Dự án Tổ chức triển khai phát triểnThương mại điện tử tại Hà Nội đến hết 31 tháng 1 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
Website CP, Vụ CN;
- Lưu: VT, KTTH (3b). 13

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy