BỘ NỘI VỤ
CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ
NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 298/VTLTNN-NVTW
V/v báo cáo tình hình công tác văn thư lưu trữ

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Tập đoàn kinh tế nhà nước và các Tổng công ty 91.

 

Được sự đồng ý của Bộ Nội vụ, CụcVăn thư và Lưu trữ Nhà nước dự kiến tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định 01/2013/NĐ-CP ngày 13/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Luật lưu trữ và một số văn bản quy phạm pháp luật về văn thư, lưu trữ,đồng thời đánh giá kết quả thực hiện, đề ra phương hướng, biện pháp đẩy mạnhtriển khai thi hành Luật lưu trữ và các quy định của Nhà nước về văn thư, lưutrữ đối với các bộ, ngành trung ương vào cuối tháng 5 năm 2013.

Để chuẩn bị nội dung Hội nghị, đềnghị các bộ, ngành báo cáo theo đề cương đính kèm văn bản này.

Báo cáo gửi về Cục Văn thư và Lưutrữ Nhà nước theo địa chỉ: Số 12 Đào Tấn - Cống Vị - Ba Đình - Hà Nội, email: nguyenbichhanh@archives.gov.vntrước ngày 20 tháng 5 năm 2013./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Nội vụ (để b/c);
- Lãnh đạo Cục (02);
- Website Cục;
- Lưu: VT, NVTW.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Trường

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

TÌNHHÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ KỂ TỪ KHI LUẬT LƯU TRỮ CÓ HIỆU LỰC(01/7/2012)
(Kèm theo Công văn số 298/VTLTNN-NVTW ngày 08 tháng 5 năm 2013 của Cục Vănthư và Lưu trữ Nhà nước)

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biếnLuật lưu trữ

- Kế hoạch thực hiện

- Hình thức tuyên truyền, phổ biến

- Kết quả đạt được

2. Ban hành hoặc bổ sung, sửa đổicác văn bản quy định về công tác lưu trữ thuộc phạm vi quản lý cho phù hợp vớiLuật lưu trữ: số lượng, hình thức, thẩm quyền, nội dung văn bản

3. Tổ chức, biên chế: hình thức tổchức, số lượng biên chế.

4. Lập hồ sơ, nộp lưu hồ sơ tàiliệu, giải quyết tình trạng tài liệu tích đống

- Tổ chức thực hiện việc lập hồ sơvà nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan.

+ Quy định lập hồ sơ, chất lượngviệc lập hồ sơ tại cơ quan bộ, ngành và các đơn vị trực thuộc;

+ Thực hiện chế độ nộp lưu; sốlượng tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ cơ quan hàng năm

- Thực hiện việc nộp lưu hồ sơ, tàiliệu vào Lưu trữ lịch sử.

- Chỉnh lý, giải quyết tình trạngtài liệu tồn đọng.

Thực trạng tài liệu hiện có trongkho: tổng số mét giá, thời gian tài liệu; số lượng tài liệu đã chỉnh lý, chưachỉnh lý và số lượng tài liệu chưa thu vào lưu trữ cơ quan tính đến hết năm2012; chất lượng chỉnh lý.

5. Cơ sở vật chất, kho tàng vàtrang thiết bị bảo quản tài liệu lưu trữ

- Bố trí kinh phí cho công tác lưutrữ.

- Diện tích kho, diện tích phòngđọc, diện tích phòng làm việc của Lưu trữ cơ quan;

- Các phương tiện, biện pháp nghiệpvụ bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ.

6. Việc xây dựng và chỉ đạo thựchiện quy hoạch, kế hoạch phát triển công tác văn thư, lưu trữ của bộ, ngành từnay đến 2020 (căn cứ Quy hoạch ngành Văn thư Lưu trữ đến năm 2020, tầm nhìn đếnnăm 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 579/QĐ-BNV ngày 27 tháng 6 năm 2012của Bộ Nội vụ).

II. HẠN CHẾ

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁPTRONG THỜI GIAN TỚI

V. KIẾN NGHỊ VỚI CƠ QUAN QUẢN LÝNHÀ NƯỚC VỀ VĂN THƯ, LƯU TRỮ

- Về cơ chế chính sách;

- Về kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ;

- Về các vấn đề khác./.