BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2980/BCT-XNK
V/v Xuất khẩu hàng hóa đã nhập khẩu

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH NU SKIN Enterprises Việt Nam
(Số 205 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Q.3, TP HCM)

Trả lời công văn số 005/CV /201 ngày28 tháng 3 năm 2013 của Công ty TNHH NU SKIN Enterprises Việt Nam về việc xuấttrả lại hàng hóa cho người bán do tồn kho;

Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số411043001648 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp;

Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Xét giải trình và cam kết khônghoàn thuế nhập khẩu, nộp thuế xuất khẩu (nếu có) của Công ty TNHH NU SKINEnterprises Việt Nam tại công văn số 005/CV /201 nêu trên đối với trường hợpxuất khẩu lô hàng 13.749 chai thực phẩm bổ sung ageLOC R2, mã HS: 21069070, đãnhập khẩu (theo tờ khai Hải quan nhập khẩu số 101919 ngày 05 tháng 12 năm 2012và số 104816 ngày 13 tháng 12 năm 2012 của Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tưHồ Chí Minh) nhằm mục đích kinh doanh nhưng tồn kho do không tiêu thụ được tạiViệt Nam.

Về nguyên tắc, Bộ Công Thương đồngý Công ty được xuất khẩu lô hàng tồn kho như đề nghị nêu trên của Công ty và đềnghị Công ty TNHH NU SKIN Enterprises Việt Nam xuất trình hồ sơ liên quan tớihàng hóa nêu trên để cơ quan Hải quan giải quyết thủ tục xuất khẩu theo các quyđịnh hiện hành.

2. Công văn này có hiệu lực đến hếtngày 30 tháng 9 năm 2013./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCHQ;
- Cục TP HCM;
- Lưu: VT, XNK

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh