BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2980/TCHQ-PC
V/v trả lời CV số 01/CV-DTD

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan TP. Đà Nẵng

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 01/CV-DTD ngày 12/3/2013 của Công ty TNHH TM-DV-XNK Dũng Thành Đạt vềviệc vướng mắc liên quan đến thực hiện quyết định xử phạt. Tổng cục Hải quan cóý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan TP. Đà Nẵngcăn cứ quy định của pháp luật để xem xét trả lời cụ thể các kiến nghị của Côngty, tránh khiếu nại, khiếu kiện kéo dài. (Sao gửi kèm công văn số 01/CV-DTD ngày 12/3/2013 của Công ty).

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan TP. Đà Nẵng biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Nguyễn Ngọc Túc - TCT (để b/c);
- Lưu: VT, PC (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường