BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2980/TM-ĐT
V/v hướng dẫn thủ tục nhập khẩu

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Công ty thuỷ sản xuất nhập khẩu Côn Đảo

Trả lời đề nghị của Công ty thuỷ sản xuất nhập khẩu Côn Đảo tại văn bản số 162/Cty-KD ngày 20/06/2003 về việc mua hai tàu đánh cá đã qua sử dụng;

Căn cứ các văn bản:

1 - Văn bản số 3757/VPCP-QHQT ngày 06/09/2000 của Văn phòng chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn đồng ý cho Bộ Thuỷ sản thuê tàu trần của Hàn Quốc đánh bắt hải sản trên vùng xa bờ của Việt Nam;

2 - Văn bản số 35/TS-KHĐT ngày 07/01/2003 của Bộ Thuỷ sản về việc trả hết tàu theo hợp đồng thuê tàu trần.

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 99/1998/NĐ-CP ngày 28/11/1998 của Chính phủ, thủ tục cấp phép mua bán tàu biển thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải.

Do vậy, Công ty thuỷ sản xuất nhập khẩu Côn Đảo căn cứ vào Giấy Phép mua tàu biển do Bộ Giao thông vận tải cấp làm việc trực tiếp với cơ quan hải quan cửa khẩu đẻ đăng ký họp đồng nhập khẩu và làm thủ tục nhập khẩu tàu theo quy định.

Vậy thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

TL.BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
P.VỤ TRƯỞNG VỤ ĐẦU TƯ
Phạm Sỹ Chung