BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2981/BTC-CST
V/v vướng mắc về địa bàn ưu đãi đối với KKT Đông Nam.

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Banquản lý Khu kinh tế Đông Nam, tỉnh Nghệ An

Ngày26/12/2012, Bộ Tài chính nhận được công văn số 612/KKT-KHĐT ngày 20/11/2012 củaBan quản lý Khu kinh tế (KKT) Đông Nam đề nghị giải đáp về hiệu lực Thông tư số 18/2008/TT-BTC và quy định địa bàn ưu đãi đầu tư đối với KKT Đông Nam Nghệ An.Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1.Về tính hiệu lực Thông tư số 18/2008/TT-BTC ngày 18/2/2008 của Bộ Tài chínhhướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng tại KKT Đông Nam NghệAn, tỉnh Nghệ An.

Thôngtư số 18/2008/TT-BTC ngày 18/2/2008 đã quy định cụ thể về chính sách ưu đãithuế đối với KKT Đông Nam Nghệ An bao gồm: chính sách thuế thu nhập doanhnghiệp (TNDN), chính sách thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, chínhsách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt; chínhsách thuế giá trị gia tăng; chính sách về giá, phí và lệ phí và các loại thuếkhác; thủ tục hải quan đối với hàng hóa ra vào khu phi thuế quan; chế độ chongười có công trong việc vận động vốn đầu tư trong nước và ngoài nước; chế độưu đãi phát triển cơ sở hạ tầng; chế độ tài chính áp dụng cho Ban Quản lý KKTĐông Nam.

Theoquy định pháp luật hiện hành, các chính sách về thuế đối với KKT Đông Nam theoquy định tại Thông tư số 18/2008/TT-BTC đã có một số văn bản mới được sửa đổi,bổ sung hoặc thay thế. Ví dụ:

-Đối với chính sách thuế TNDN: trước ngày 01/01/2009, thuế TNDN thực hiện theoLuật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 , Nghị định số 24/2007/NĐ-CPngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết về thuế TNDN và các văn bản hướngdẫn. Từ ngày 01/01/2009 trở đi, thuế TNDN được thực hiện theo quy định tại Luậtthuế TNDN số 14/2008/QH12 và Nghị định của Chính phủ số 124/2008/NĐ-CP ngày11/12/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuếthu nhập doanh nghiệp.

-Đối với thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: Đối với dự án được cấp Giấy chứng nhậnđầu tư trong KKT trước ngày 1/10/2010, theo quy định của Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtthuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, các dự án đầu tư trong KKT được hưởng ưu đãivới mức tối thiểu áp dụng đối với dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn thuộc Danhmục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Từ ngày 1/10/2010trở đi, theo Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (thay thế Nghị định số149/2005/NĐ-CP) KKT không còn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xãhội đặc biệt khó khăn (theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP) nên các dự án đầu tưsản xuất kinh doanh trong khu kinh tế được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ ngày01/10/2010 trở đi không được hưởng chính sách ưu đãi về thuế nhập khẩu theotiêu thức đầu tư vào khu kinh tế, mà tùy thuộc vào lĩnh vực hoặc địa bàn đầutư. Cụ thể, nếu thuộc lĩnh vực khuyến khích, đặc biệt khuyến khích đầu tư(theodanh mục được ưu đãi về thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị định số87/2010/NĐ-CP )hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặcbiệt khó khăn (theo danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp banhành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP )thì được hưởng ưu đãi về thuếnhập khẩu theo quy định tại Điều 12 của Nghị định số 87/2010/NĐ-CP.

Dovậy, về tính hiệu lực của Thông tư số 18/2008/TT-BTC : Những nội dung hướng dẫnvề chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng tại Khu kinh tế Đông Nam NghệAn đến thời điểm hiện nay quy định tại Thông tư số 18/2008/TT-BTC nếu đã đượcsửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì phải thực hiện theo văn bản pháp luật sửađổi, bổ sung hoặc thay thế đó.

2.Về đề nghị các dự án trong KKT Đông Nam Nghệ An hiện nay có được áp dụng Thôngtư số 18/2008/TT-BTC để đăng ký miễn thuế theo địa bàn ưu đãi không?

TheoThông tư số 18/2008/TT-BTC thì việc đăng ký miễn thuế theo địa bàn ưu đãi đầutư được áp dụng đối với thuế TNDN và thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Tuy nhiên,như nội dung tại khoản 1 thì KKT không thuộc Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư đểáp dụng ưu đãi về thuế TNDN và thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nữa (theo Danhmục được ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP) Do đó, không áp dụngThông tư số 18/2008/TT-BTC để đăng ký miễn thuế theo địa bàn ưu đãi.

BộTài chính trả lời để Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCHQ, TCT;
- Các Vụ: PC; ĐT; NSNN;
- Lưu (05): VT, Vụ CST(P.XNK).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy