BỘ TÀI CHÍNH****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2981/TCT-DNNN

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2005

Kính gửi

- Công ty xây dựng Số 1
(Tổng công ty xây dựng Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 635 TCKT-CT ngày 4/5/2005 của Công ty Xây dựng số 1 kiến nghị về việc đăng ký, kê khai, nộp thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng tại một số địa phương; Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 1.1, Mục III, Phần B, Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 20/12/2000 của Chính phủ, điểm 1.1, Mục II, Phần B, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 12/12/2003 của Chính phủ thì phương pháp khấu trừ thuế GTGT được áp dụng cho các đối tượng sau: Các đơn vị, tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp thành lập theo Luật doanh nghiệp Nhà nước, Luật doanh nghiệp, Luật hợp tác xã, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các đơn vị tổ chức kinh doanh khác trừ các đối tượng áp dụng tính thuế theo phương pháp trực tiếp.

Theo báo cáo của Công ty trong các năm 2001 đến nay, Công ty có thực hiện xây dựng một số công trình tại một số tỉnh, Công ty đã đăng ký kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và đã được cơ quan thuế địa phương chấp nhận thì hàng năm Công ty thực hiện quyết toán thuế GTGT theo quy định tại các địa phương. Trường hợp không đủ điều kiện áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (không có tư cách pháp nhân, không có con dấu và tài khoản tiền gửi tại ngân hàng trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ phát sinh doanh thu) thì đơn vị phải tính thuế nộp theo tỷ lệ % theo quy định tại Điểm 2, Mục II, Phần C, Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 và điểm 2, Mục II, Phần C, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn. Số thuế GTGT nộp theo tỷ lệ % tại các địa phương sẽ được tính trừ vào số thuế GTGT phải nộp khi quyết toán thuế toàn công ty.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Xây dựng số 1 biết, liên hệ với cơ quan thuế các địa phương thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế các tỉnh, tp. Hà Nội, Hải Phòng
Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Thừa thiên Huế
- TCty Xây dựng Hà Nội
- Lưu VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc